Widget

UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

↑ Grab this Headline Animator

Pueden escribirnos a HaitianCreole@Gmail.com, Aprenderidiomasinglesfrances@gmail.com or HaitianCreoleMP3@Gmail.com si quieren aprender el Kreyol Haitiano hoy!


UrbaneBooksPublishing: Top Kindle eBooks, Hot PubIt eBooks, SmashBooks.com eBooks Platform

↑ Grab this Headline Animator

Saturday, May 28, 2011

Escuchen el Creole Haitiano Gratis: Cuentos, Historias "Vwala Se Te Yon Fwa...Madan Granpanpan" (Una Vez, la Senora Cherilis Granpanpan...)You can find this booklet at the following sites. (Pueden encontrar este libro en) http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com, http://urbanebookspublishing.blogspot.com, http://urbanbookspublishing.blogspot.com

Madan Cherilis Granpanpan antre nan klinik la avèk pitit fi li – Mrs. Cherilis Granpanpan entered the health clinic with her daughter – La Señora Cherilis Granpanpan entró la clínica de salud con su hija Sekretè-a ap poze-l kèk kesyon avan mis la oswa doktè-a wè-l – The clerk is asking her a few questions before the nurse or the doctor sees her – La oficinista le hace algunas preguntas antes de que la enfermera or el doctor la mira

“Bonswa.” – ”Buenas Tardes / Buenas noches / Hola ” – “Good Afternoon / Hello” ***(Bonswa – Good afternoon/Good evening – Buenas Tardes/Buenas noches. Bòn nwi se usa al despedirse. Bòn nwi is Good night / Buenas noches. Lè-w ou fin pale, ou pare pou pati, ou di bòn nwi. Alo – Hola - Hello)****

“Bonswa. ” – “Good afternoon – “Buenas Tardes”

“Ki jan m kapab ede ou ? Ou gen yon randevou?” Sekretè-a mande. – “¿En qué puedo servirle? Tiene una cita ? ” pidió la oficinista – “How can I help you? Do you have an appointment? ”

“Wi madmwazèl. M gen yon randevou pou tèt mwen. Men pititfi-m nan pa gen yonn”

“Si Senorita. Tengo una cita para mi. Sin embargo, mi hija no tiene una.” – “Yes, miss. I have an appointment for myself. But my daughter does not have one.”

“Ou genyen yon batistè?” - ¿Tiene ud. un acta de nacimiento ? ” – “Do you have a birth certifícate?”

Madan cherilis bay sekretè-a batistè-a – Señora Cherilis entregó el acta de nacimiento a la empleada de oficina. – Mrs. Cherilis handed the birth certifícate to the clerk “Pou anrejistre pititfi ou la, m bezwen dosye lekòl li.” – “Para inscribir a su hija, necesito su récord escolar.” – “To sign up your daughter, I need her school records.”

“M pa gen dosye lekòl li. M gen kanè-l.” – “No tengo su récord escolar. Tengo sus calificaciones.” – “I do not have her school records. I have her report card.”

“Ki kote ou rete? Sekretè-a mande. “Ki adrès ou?” – “¿Dónde vive ud.? Pidió la funcionaria. “¿Cùal es la dirección de su domicilio? ” – “Where do you live?” asked the clerk. “What’s your address.”

“M pa konn adrès mwen. M fèk vin rete nan yon kay nèf bò isitla (M fèk bwote bò isitla).” – “No se mi dirección. Acabo de mudarme por acá.” - “I do not know my address. I have just moved into a new home over here.”

Madan Cherilis vire gade pititfi-l la. Li vle mande-l èd, si-l sonje adrès kay la. – Sra. Cherilis dió vuelta para mirar a su hija. Querría pedirle por ayuda, que si se acuerda de la dirección del domicilio.” – “Mrs. Cherilis turned to look at her daughter. She wanted to ask for help, whether she remembered the address of the new home.”

“Eske ou genyen yon bòdwo pou dlo oswa kouran nan valiz ou?” sekretè biwo a poze-l kesyon sa-a. – “¿Tendrà la cuenta de uno de los servicios públicos, cuenta de agua or de electricidad en su bolsa?” le preguntó la oficinista – “Do you have any utility bill, water or electricity bill in your purse?” asked the clerk.

Madan Cherilis yon ti jan santi-l jennen. Li frustre. – Sra. Cherilis se siente un poquito ansiosa, nerviosa. Se frustró. – Mrs. Cherilis felt embarassed and anxious. She was frustrated. “Poukisa ou ap mande-m bagay sa yo? Poukisa ou ap poze-m kesyon sou lavi prive-m konsa? ” –

“¿Porqué me pide por todas estas cosas? Porqué me hace preguntas sobre mi vida privada?” – “Why are you asking for all these things? Why are you questioning my private life?”

Lè sekretè- a wè madan Cherilis tonbe ankolè, li eseye desann vwa-l pou-l ka kalme-l. Li sispann poze kesyon pou yon tikadè – Cuando la oficinista observó que Sra. Cherilis se puso enojada, trató de bajar su voz para poder calmarla por un rato – When the clerk saw that Mrs. Cherilis got mad, she tried to lower her voice in order to be able to calm her down for a while.

Madan Cherilis se yon dam ki gen move jan. Li kanpe byen kin pou-l kòmanse vide mo sal sou sekretè-a. L-ap gade adwat. L-ap gade agosh. – La Sra. Cherilis es una senora grosera. Estuvo lista para verter sus palabras feas a la empleada de oficina. Miró por todas partes, en la derecha e en la izquierda – Mrs. Cherilis is a woman with bad social manners. She stood ready to start pouring down the inventory of her dirty words to the clerk.

Pititfi Madan Cherilis la konnen manman-l pa betize ak moun. Li konnen ki sa-l ka fè nan klinik la. Li mande manman-l pou-l rete trankil. Li wè sekretè-a pa-t di-l anyen ki pou ta fè-l fache konsa – La hija de la Sra. Cherilis sabe que su madre no juega con la gente. Ella sabe lo que puede hacer en la Clínica de salud. Le pidió que se quedara muy tranquila. La hija observó que la empleada de oficina le dijo nada para hacerle tan enojada.

Obtengan todo el texto al comprar este libro. Get all the text of this story by purchasing a copy with one of these links

You can find this booklet at the following sites. (Pueden encontrar este libro en) http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com, http://urbanebookspublishing.blogspot.com, http://urbanbookspublishing.blogspot.com, http://haitiancreolemp3.libsyn.com, http://creolechildrensbooks.blogspot.com
Get a copy "Vwala Se Te Yon Fwa...." at Smashwords.com now.

Get a copy of "Short Conversations and Dialogues: Vwala Se Te Yon Fwa" as a Nook Book(ebook)
Purchase your copy of "Short Conversations and Dialogues in English, Spanish, and Haitian Creole: Vwala Se Te Yon Fwa"

El Creole Haitiano en Ingles y Espanol: Conversaciones y Dialogos Breves en Espanol, Ingles y Creole Haitiano


Get a copy "Vwala Se Te Yon Fwa...." at Smashwords.com now.

Get a copy of "Short Conversations and Dialogues: Vwala Se Te Yon Fwa" as a Nook Book(ebook)
Purchase your copy of "Short Conversations and Dialogues in English, Spanish, and Haitian Creole: Vwala Se Te Yon Fwa"

Sunday, May 8, 2011

Vocabulario y Ejercicio: Como Cuidar y Criar a Un bebe (El MP3 Audio esta en http://haitiancreolemp3.libsyn.com

Cómo Cuidar y Criar a un Niño – Ki jan Pou Pran Swen epi Elve Yon Timoun – How to Take Care and Raise a Child

Lo que Debemos Saber – Sa Nou Bezwen Konnen – What we need to Know
Un bebé va pasar a un niño – Yon tibebe pral vin yon timoun – The infant/baby will grow into a child

Un niño va a crecer y ser un adolescente o teenager – Timoun nan va grandi pou-l vin yon adolesan – a child will grow to be a teenager
Va a pasar por otras etapas tales como adulto y persona de la tercera edad – Li pral pase nan lòt etap tankou granmoun epi vyeya – He is going to go through other growth spurts such as adult and senior (citizen).

Vocabulario de Kreyol – Vokabulè Kreyòl
Lo que los adultos pueden hacer para un niño / una niña – Sa granmoun ka fè pou yon timoun – What adults can do for a baby
Ayudarlo /la – ede-l / ede li – to help him/her
Estimularlo – Ankouraje-l – To encourage him /her
Protegerlo / la – Proteje-l – To protect him/her
Disciplinarlo – Disipline-l – To discipline him/her
Consolarlo/la – Console-l – to comfort him/her
Vestirlo /la – Abiye-l – to dress him/her
Alzarlo /la – Pran li/ ranmase-l / to pick him/her up
Jugar con él / ella – Jwe avèk li – To play with him/her
Cambiarle los pañales – Chanje kouchèt li – To change his/her diapers
Bañarlo/la – Ba li yon beny / fè twalèt li – to bathe him/her
Llevarlo /la – Pote-l – To carry him/her
Alimentarlo /la – Ba li manje – To feed him / her
Abrazarlo /la – Ambrase-l – to hold him/ her; to hug him/her
Mecerlo / la– balanse-l sou chèz woulant lan – to rock him/rock her
Amamantarlo /la – Okipe-l – to nurse him/her
Amarlo – Renmen-l (renmen li) – To love him/her
Premiarlo – Fè louwanj li – to praise him /her
Recogerlo –Ranmase-l – to pick him/her up
Dejarlo – Mete-l atè – to drop him off
Leerle – Li yon liv pou timoun nan – Read to him/her
Llevarlo a la cama – Mete-l kouche – to Put him
Darle de beber – Ba li dlo – Give him / her wáter
Darle premios tales como juguetes – Ba li rekonpans tankou jwèt

Lo que Hallamos en la Vida: Los Eventos de la Vida – Sa Nou Rankontre nan Lavi: Evenman Lavi – What we find in life: Life’s Events
Vocabulario de Kreyol – Vokabulè Kreyòl
Ejercicio / Egzèsis / Exercise: Hagan frases con estas palabras – Make sentences with these words – Fè fraz avèk mo sa yo
Fèt – Nacer – to be born
Aprann mache – Aprender a caminar – Learn to walk
Kómanse lekól – Empeza la escuela – To start school
Ale nan peyi etranje / imigre – inmigrar – to immigrate
Gradue nan lise, kolèj epi inivèsité – Graduarse de preparatoria, colegio, y universidad – To gradúate from high school, college, and university
Al nan kolèj / antre kolèj – Ir al colegio/a la universidad – To go to college / university
Lwe yon apatman / yon kay – Rentar un apartmaento – To rent an apartment
Jwenn yon djób – Conseguir un trabajo – To get a job
Fè mennaj – Salir con muchachos, as – To date
Tonbe lanmou pou – Enamorarse – to fall in love with
Fiyanse – comprometerse – to get engaged
Marye – Casarse – to get married
Achte yon kay – Comprar una casa – To buy a house
Fè / bati yon kay – Construir una casa – To build a house
Vin / tonbe ansent – Estar embarazada – To be pregnant
Fè pitit – Tener un bebé – To have a baby
Elve yon fanmi – Criar a una familia – To raise a family
Demenaje – Mudarse – To move / to move away
Tonbe malad – Enfermarse – To get sick
Pran vakans – Tomar unas vacionces – To take a vacation
Fè yon fèt pou / selebre fèt – Celebrar un cumpleaños / to celebrate a birthday
Vin granparan – Ser abuelo / abuela – to become a grandparent
Pran retrèt – Retirarse / Jubilarse – To retire
Vwayaje – Viajar – To travel
Mouri – Morir / fallecer – to die / pass way
Vocabulario de Kreyol – Vokabulè Kreyòl
Nacer – Fèt - to be born
Aprender a gatear – Aprann rale – To crawl
Portarse bien – gen bon konpòtman - To behave
Portarse mal – Gen move konpòtman – to misbehave
Llorar – Kriye – to cry
La llorona – Lougawou ki fè timoun pè – Scary old lady that snatches crying babies
Crecer – Grandi – to grow (to grow up)
Di bonjou / salye – Saludar – To wave
Anbrase-m – Abrazame – Hug me
Souri – Sonreir – To smile
Bo / Beze – Besar – to kiss
Fè entwodiksyon / prezante – presenter – to introduce
Bese tèt – inclinarse – to bow
M dakò ak sa / M dakò avèk sa – Estoy de acuerdo con eso – I agree with it
Bay lamen – Estrechar las manos – to Shake hands
Manyen / touche – Tocar – To touch
Fè yon konvèsasyon – Tener una conversación – to have a conversation
Ekskuze / Mande padon – Disculparse – To apologize
Felisite / Bay konpliman - Felicitar / piropear – to Compliment /congratulate
Pa dakò – Estar en desacuerdo – To disagree
Salye / di bonjou – Saludar – to greet
Bay yon kado – Dar un regalo – To give a gift Vocabulary - Vocabulary - Haitian Creole Vocabulary: Naming some fruit trees Plante - to plant Plante pyebwa fwi - To plant fruit trees Kenep - quenepes - mamoncillos pye zaboka - avocado tree Pye mango - Mango trees Pye sitwon - Lemon trees Pye kokoye - Coconut trees Pye papay - Papaya trees Pistach - Peanut Manba - Peanut butter Pye veritab - Breadfruit tree Pye pech - Peach tree Pye Gwayav - Guava tree Pye grenadin - Passion fruit tree

Purchase a copy of "Haitian Foods and Fruit Names: Haitian Cuisine and Hiatian Recipes..."> now

Thanksgiving in Haitian Creole: Creolizing Thanksgiving and the Turkey, TonmTonm, the Breadfruit Story and Haitian Recipes

Haitian Gastronomy: What Do Haitians Eat? Grain or Grenn, Mayi moulen or cornmush, Rasin or Roots Consumed by Haitians